Modelowanie

Komputerowe modelowanie środowiska

Nasza firma oferuje profesjonalne modelowanie oddziaływania na środowisko przy użyciu oprogramowania komputerowego.

Firma specjalizuje się w procesach modelowania oddziaływania na środowisko. W ramach naszej oferty proponujemy Państwu specjalistyczne usługi analityczne z wykorzystaniem najlepszego oprogramowania komputerowego, takie jak:

- obliczenia emisji emitorów punktowych, liniowych, powierzchniowych, czy też zastępczych,
- analizę kilkuset źródeł zanieczyszczeń powietrza,
- opis udziału emitorów w stężeniu średnioroczny,
- graficzne prezentacje wyników,
- symulacje środowiskowe,
- oddziaływania akustyczne (przemysłowe i drogowe),
-  przedstawienie danych w formie tabelarycznej lub w postaci map zasięgu hałasu.

Na potrzeby pełnej analizy środowiskowej danego przedsięwzięcia korzystamy ze specjalistycznego i uznanego e-systemu, który umożliwia modelowanie w zakresie:
- emisji gazów i pyłów do powietrza - program Opa03;
- oddziaływania akustycznego - program SON2

Program Opa03 wersja 4.0 ,,Obliczanie stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego" firmy Z.U.O Eko-Soft z Łodzi. System OPA03 służy do wykonywania pełnego zakresu obliczeń według algorytmu opublikowanego w Dz.U. Nr 16/2010 poz. 87. System OPA03 jest kontynuacją i rozwinięciem systemu OPA, posiadającego atest Instytutu Kształtowania Środowiska nr NP/32/8 z dnia 01.02.1988. Obecnie Ministerstwo Środowiska nie wymaga atestowania programów opartych na metodzie referencyjnej opublikowanej w Dz.U. Nr 16/2010.

Oprogramowanie SON2 wersja 3.2 firmy Z.U.O. Eko-Soft z Łodzi pn. ,,Określanie zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska". Program ten uwzględnia źródła punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, źródła liniowe, powierzchniowe, źródła – budynki oraz ruch drogowy. Jest on zgodny prawem wspólnotowym. Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom członkowskim obliczanie propagacji hałasu przemysłowego zgodnie z normą ISO 9613-2 oraz obliczanie propagacji hałasu drogowego w oparciu o normę francuską XPS 31-133. Norma XPS 31-133 zaleca wyznaczanie emisji hałasu drogowego w oparciu o opracowanie „Guide du Bruit des Transportes Terrestres – Fascicule Prevision des Niveaux Sonores", zaś wyznaczanie imisji hałasu drogowego zgodnie z modelem obliczeniowym NMPB-Routes 96, obowiązującym we Francji od roku 1997.

Nasze usługi można wykorzystać w specjalistycznych opracowaniach środowiskowych takich jak raporty oddziaływania na środowisko, pozwolenia zintegrowane i wiele innych.